kartotekaDokumentacja medyczna Pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego. Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.

 

 

Przychodnia ma obowiązek udostępnić dokumentację:

• pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
• osobie upoważnionej przez pacjenta,
• uprawnionym lub upoważnionym organom,

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:


• do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
• poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Podstawa prawna dotycząca dokumentacji medycznej.

• Prawo dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci - osoby przez pacjenta upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii (art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; § 52 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).

• Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); art. 18 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; § 52 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).

• Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 21 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).

W placówce medycznej NZOZ Elmed Bydgoszcz, kopię dokumentacji medycznej potwierdzonej z oryginałem można odbierać w administracji przychodni po upływie trzech dni roboczych od złożenia wniosku .
Dokumentacja wydawana jest wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Informacja

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne w NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o., rozpoczęto działania mające na celu poszerzenie zakresu diagnostyki. Efektem jest zrealizowanie inwestycji w postaci pracowni radiodiagnostyki obrazowej. Otwarta została Pracownia RTG i Mammografii.

Reklama

RSS - Newsy - Zdrowie

Saturday the 24th. . Hostgator coupons