Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA , niezależnie od posiadanego obywatelstwa , w celu uzyskania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP u świadczeniodawcy, który podpisał umowę z NFZ, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego dokumentu unijnego potwierdzającego fakt ubezpieczenia .

W przypadku braku dokumentów unijnych , ww. kategoria pacjentów nie jest uprawniona do składania oświadczeń, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm) .

Rodzaj dokumentu jakim pacjent powinien się posługiwać uzależniony jest od celu, w jakim dana osoba przebywa na terytorium Polski oraz od charakteru tego pobytu.

Poniższy schemat zawiera informację o rodzaju dokumentu oraz zakresie przysługujących świadczeń w zależności od celu, w jakim osoba przebywa na terytorium RP.

Cały artykuł na stronie: https://www.ekuz.nfz.gov.pl 

Informacja

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne w NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o., rozpoczęto działania mające na celu poszerzenie zakresu diagnostyki. Efektem jest zrealizowanie inwestycji w postaci pracowni radiodiagnostyki obrazowej. Otwarta została Pracownia RTG i Mammografii.

Reklama

RSS - Newsy - Zdrowie

Saturday the 24th. . Hostgator coupons