kartotekaDokumentacja medyczna Pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego. Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.

 

 

Przychodnia ma obowiązek udostępnić dokumentację:

• pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
• osobie upoważnionej przez pacjenta,
• uprawnionym lub upoważnionym organom,

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:


• do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
• poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Podstawa prawna dotycząca dokumentacji medycznej.

• Prawo dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci - osoby przez pacjenta upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii (art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; § 52 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).

• Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); art. 18 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; § 52 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).

• Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 21 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).

W placówce medycznej NZOZ Elmed Bydgoszcz, kopię dokumentacji medycznej potwierdzonej z oryginałem można odbierać w administracji przychodni po upływie trzech dni roboczych od złożenia wniosku .
Dokumentacja wydawana jest wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA , niezależnie od posiadanego obywatelstwa , w celu uzyskania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP u świadczeniodawcy, który podpisał umowę z NFZ, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego dokumentu unijnego potwierdzającego fakt ubezpieczenia .

W przypadku braku dokumentów unijnych , ww. kategoria pacjentów nie jest uprawniona do składania oświadczeń, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm) .

Rodzaj dokumentu jakim pacjent powinien się posługiwać uzależniony jest od celu, w jakim dana osoba przebywa na terytorium Polski oraz od charakteru tego pobytu.

Poniższy schemat zawiera informację o rodzaju dokumentu oraz zakresie przysługujących świadczeń w zależności od celu, w jakim osoba przebywa na terytorium RP.

Cały artykuł na stronie: https://www.ekuz.nfz.gov.pl 

Zapraszamy naszych pacjentów w ramach akcji edukacyjnej "Nie zawal! Wybierz życie!" do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ostrych zawałów wieńcowych, znajdującymi się na stronie akcji.

www.niezawal.pl 


 

W tym roku padły trzy rekordy: pierwszy to oczywiście 20 lat istnienia konkursu. Drugi, to fakt, że Czytelnicy „Expressu” zgłosili aż 80 kandydatów do nagrody w kategorii lekarzy. Na końcu okazało się, że w naszym konkursie uczestniczyło 25 tysięcy osób, które oddały swoje głosy na najlepszych.

Zabacz galerię...

Z dniem 01.01.2013r. od godziny 0:00 ulegają zmianie miejsca udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta  Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego, wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom – również spoza  obszaru zabezpieczenia.
Punkty, w których będzie można skorzystać z pomocy lekarskiej w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich wynikających z kontynuacji leczenia zostały przedstawione wraz z adresami i numerami telefonów w zamieszczonej tabeli.

Informacja

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi medyczne w NZOZ Elmed Bydgoszcz sp. z o.o., rozpoczęto działania mające na celu poszerzenie zakresu diagnostyki. Efektem jest zrealizowanie inwestycji w postaci pracowni radiodiagnostyki obrazowej. Otwarta została Pracownia RTG i Mammografii.

Reklama

RSS - Newsy - Zdrowie

Saturday the 24th. . Hostgator coupons